11авг/120

Румънски преводачи на „Форум“ участваха в конференция по Мастерпланинг проект

mikrofon

На 08 и 09 август 2012г., екип от симултанни преводачи на Форум чуждоезикови услуги участва в работни срещи и конференция по проект „Еврорегион Русе – Гюргево, оперативни решения – Мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие, финансиран по Приоритетна ос 1 „Икономическо и социално развитие“, по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – Бъгария 2007-2013, [...]